ไปที่เนื้อหาหลัก

LOGOS HOPE

LOGOS HOPE 1
LOGOS HOPE縮小圖片, 角度1

Christian gospel ship ปัจจุบันเป็นเรือระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดใน 'Book Fair'

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority