ไปที่เนื้อหาหลัก

Costa neoRomantica

Costa neoRomantica 1
Costa neoRomantica縮小圖片, 角度1

กำหนดการเดินเรือ

วันที่ ท่าเรือ การเห็นแผ่นดิน การออกเดินทาง ชนิด วิธีการเชื่อมต่อ
2560-04-12 E2-3 10:00 17:00 母港 Turnaround
2560-04-16 E2-3 08:00 16:00 母港 Turnaround
2560-04-21 E2-3 08:00 16:00 母港 Turnaround
2560-04-24 E2-3 07:00 13:00 母港 Turnaround
2560-10-15 11:00 17:00
2560-10-16 E3-4 11:00 20:00 掛靠港 In Transit
2560-10-24 13:00 21:00
2560-11-07 E3-4 08:00 17:00 掛靠港 In Transit
2560-11-21 E3-4 13:00 21:00 掛靠港 In Transit
2560-12-29 E3-4 08:00 16:00 掛靠港 In Transit
2561-01-07 E3-4 14:00 21:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-01-15 E3-4 14:00 21:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-01-23 E3-4 14:00 21:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-02-04 E3-4 08:00 18:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-02-23 E2-3 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2561-02-27 E2-3 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2561-03-03 E2-3 07:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2561-03-07 E2-3 08:00 13:00 國際線 母港 Turnaround
2561-05-02 E3-4 15:00 21:00 國際線 掛靠港 In Transit
2561-11-07 船席指泊會議決定 13:00 21:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-01-02 船席指泊會議決定 13:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-01-15 船席指泊會議決定 13:00 21:00 國際線 掛靠港 In Transit
2562-01-30 船席指泊會議決定 13:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-02-27 船席指泊會議決定 13:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-03-27 船席指泊會議決定 13:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-05-22 船席指泊會議決定 13:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-06-19 船席指泊會議決定 13:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-02 船席指泊會議決定 13:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-09 船席指泊會議決定 07:00 15:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-12 船席指泊會議決定 07:00 15:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-17 船席指泊會議決定 07:00 15:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-20 船席指泊會議決定 07:00 15:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-24 船席指泊會議決定 08:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-27 船席指泊會議決定 13:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-30 船席指泊會議決定 13:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-10-31 船席指泊會議決定 13:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-03 船席指泊會議決定 08:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-05 船席指泊會議決定 08:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-10 船席指泊會議決定 10:00 18:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-11 船席指泊會議決定 08:00 16:00 國際線 母港 Turnaround
2562-11-27 船席指泊會議決定 13:00 21:00 國際線 母港 Turnaround
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา:Keelung Port Authority